بسفایج

مسهل سودا و خلط محترق سوداوى؛ نافع از براى امراض حادثه از سودا و اخلاط غليظه، خصوصا در عرق‌النسا

کپسول بسفایج/kapsul-e basfāya(e)j/

خواص دارو: مسهل سودا و سودای محترَق؛ نافع در امراض ناشی از سودا و اخلاط غلیظه، خصوصاً عرق النّسا.

اجزای دارو: بسفایج، افتیمون؛ شکر سرخ.

زمان، مقدار: و روش مصرف. هر 8-12 ساعت یک تا دو کپسول با جلاب یا آب.

  • نام:بسفایج
  • خواص دارو: مسهل سودا و خلط محترق سوداوى؛ نافع از براى امراض حادثه از سودا و اخلاط غليظه، خصوصا در عرق‌النسا.
  • اجزای دارو: بسفايج، افتيمون؛ شكر سرخ.
  • زمان و مقدار مصرف: هر 8 تا 12 ساعت يك تا دو كپسول با جلاب یا آب ميل شود.