بزوری مفوه

مدر بول؛ مدر طمث؛ نافع در اختناق رحم

سکنجبین بزوری مفوه/sekanje(a)bin-e bozuri-ye mofeveh/ 

خواص دارو: مدر بول؛ مدر طمث؛ نافع در اختناق رحم

اجزای دارو: تخم رازیانه، تخم کاسنی، تخم کرفس، تخم خیارین، تخم خیار بادرنگ، تخم خربزه، سرکه، آب، شکر سرخ، روناس، عسل

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب موقع خواب دو قاشق غذاخوری از شربت در یک استکان آب گرم حل کرده . میل کنید

 

  • نام:بزوری مفوه
  • خواص دارو: مدر بول؛ مدر طمث؛ نافع در اختناق رحم
  • اجزای دارو: تخم رازیانه، تخم کاسنی، تخم کرفس، تخم خیارین، تخم خیار بادرنگ، تخم خربزه، سرکه، آب، شکر سرخ، روناس، عسل
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب موقع خواب دو قاشق غذاخوری از شربت در یک استکان آب گرم حل کرده . میل کنید