بادام شیرین

رفع یبوست دماغ، صداع، و تشنج یبسی، سهر، عسر البول، اختناق رحم، سعال مزمن، قولنج، زحیر، خشونت حلق

روغن بادام شیرین/rowqan-e badam-e shirin /


خواص دارو: رفع یبوست دماغ، صداع، و تشنج یبسی، سهر، عسر البول، اختناق رحم، سعال مزمن، قولنج، زحیر، خشونت حلق

اجزای دارو: مغز بادام شیرین

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

 
  • نام:بادام شیرین
  • خواص دارو: رفع یبوست دماغ، صداع، و تشنج یبسی، سهر، عسر البول، اختناق رحم، سعال مزمن، قولنج، زحیر، خشونت حلق
  • اجزای دارو: مغز بادام شیرین
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.