اگزما

نافع برای اگزما، خارش و شقاق

پماد اگزما/pomād-e egzema/ 

خواص دارو: نافع برای اگزما، خارش و شقاق

اجزای دارو: قنبیل، مرداسنگ، اسرین

زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به محل مورد نظر به آرامی مالیده شود

 

  • نام:اگزما
  • خواص دارو: نافع برای اگزما، خارش و شقاق
  • اجزای دارو: قنبیل، مرداسنگ، اسرین
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به محل مورد نظر به آرامی مالیده شود