اطریفل کشمشی

نافع در گشادی مجاری بول و منی، ریفلاکس مثانه به حالب

معجون اطریفل کشمشی/ma’jun-e etrifol-e keshmeshi/ 

 

شکل دارویی: معجون

موارد مصرف: نافع در گشادى مجراى ادرار و منى، ریفلاکس مثانه به حالب

توضیحات:

آمله: قابض و مانع ريختن مواد به معده و امعا و حافظ اخلاط از تعفن و مخرج سودا از بدن و مانع مخالطت سودا و ابخره سوداوي و صفراوي متحرق با روح است. آمله، مقوى اعصاب و حواس دماغي و براى ماليخوليا (به‌خصوص نوع مراقي حادث از صفراى محترق) و نسيان و فالج و استرخا و لقوه نافع است.

بلیله: ملطف و قابض و مقوى معده و اشتها و به‌خاصيت، مسهل سودا و به‌طبع، مسهل صفرا و قاطع رطوبات بخارات و جهت رفع صداع و بواسير مفید است.

هلیله سیاه: مقوى حواس و ذهن و حفظ دِماغ و مصفى خون از سودا و ارواح از كدورات و براى غم و سودازدگی (ماليخوليا) و وسواس سوداوى‏ نافع است. جهت جلب رطوبت معده و تقويت احشا و درد سپرز و بواسير و جذام‏ مفید است.

هلیله زرد: مسهل به عَصر صفراء و بلغم رقيق و مقوّى معده و دِماغ و حواس و ذهن و مفتّح سدد و جهت دوار و سدر نافع است. آشاميدن و اسهال بدان براى صرع صفراوى‏ مفید است. مجموع آن جهت خفقان و صداع و غثيان و جذام و حميات مركّبه و درد سر و استسقاء و رياح بواسير و بواسير و منع صعود بخار به دماغ و تصيفه رنگ رخسار و اطفاى نايره سودا كه از احتراق صفرا باشد نافع است.

گشنیز: مفرح و مقوى دماغ و قلب و مانع صعود ابخره به دماغ و رافع خفقان و وسواس حار و مقوى معده و حابس اسهال و جريان مني و قروح مجارى بول و آشاميدن شيره آن و يا نقوع آن جهت اسهال دموى و هيضه‏ مفید است.

روغن بادام: مرطب دماغ و موافق تشنج يبسى و ورمى و سرسام و ذات الجنب و رافع سهر و منوم است. رفع ضرر ادويه مسهله میکند.

شکرسرخ: ملين طبع و حلق و سينه و شش و جالي رطوبات آن و سريع النفوذ به عمق بدن و جهت تقويت ارواح و قُوى و كبد و تحليل رياح امعا و تقويت باه و توليد خون صالح و استحكام اعصاب و عِظام و منع پيرى و رفع خلط سوداوى و امراض آن مفید است.

مویز: اطفاى مره صفرا مى‏نمايد و بلغم را ساكن و عصب را محكم و دل را قوى و نيك مى‏گرداند و منقى آن كثير الغذا است به‌سبب جوهر غليظ ارضى كه دارد منضج خلط غليظ و ملين بطن و محلل به‌اعتدال و جالى معده و امعا و معين ادويه مسهله و موافق قصبه ریه و مقوى جگر و محرك باه مبرودين و مسمن بدن و جهت سرفه بلغمي و امراض كرده و مثانه و قرحه امعا مفید است.

خاصيت اطريفل، تقويت اعضاى عصبى و دباغت آلات غذا از فضولات جمع شده در آن است. در صورت مصرف درازمدت، دافع رطوبات زاید جهاز هاضمه و مفاصل، مانع ریزش مواد به اعضا، رافع درد مفاصل و زایل کننده چاقی است و سبب تقویت هاضمه و لینت مزاج می‌شود.

این دارو براى سرعت انزال (زودانزالی) و گشادگى مجراى بول و منى نافع‏ است.

این دارو می‌تواند با خواص زیر عمل نماید:

 • تقویت دماغ و استحکام اعصاب آن که از اعضای رئیسه مهم برای سلامت دستگاه ادراری تناسلی است.
 • تقویت ارواح و پاکسازی آنها از عوامل مزاحم (مانند سودا و ابخره سوداوی) که آن هم برای ایجاد انزال مناسب ضروری است.
 • دفع صفرا زیرا صفرا عامل گشادی مجرا و ایجاد حدت و لذع در مجاری است.
 • تقویت و دفع رطوبات زاید آلات گوارشی و مجاری بول و منی.

اجزاء فراورده: بلیله، آمله، هلیله زرد، هلیله سیاه، بادام شیرین، گشنیز، کشمش، شکر سرخ  

آثار دارو از دید طب سنتی: قابض، مقوی قلب و دِماغ و ارواح و احشا، مسهل صفرا و سودا

مزاج کلی دارو: معتدل.

منع مصرف:در تب، سرفه حاد، اسهال حاد و دیسانتری در مرحله ابتدایی ممنوع است. در بارداری، شیردهی و افرادی که دچار تنگی مجرای ادرار و مجاری صفراوی هستند ممنوع است.

عوارض جانبی: گزارش نشده است.

دستور مصرف: یک قاشق مرباخوری صبح ناشتا و شب موقع خواب با کمی آب میل شود.

تداخلات دارویی: گزارشی موجود نیست.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 3. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
 4. على خان، محمد صادق، مخازن التعليم، 1جلد، مطبع فاروقي - دهلي، چاپ: اول، 1323 ه.ق.
 5. ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، 4جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل - تهران-تهران، چاپ: دوم، 1387 ه.ش.
 6. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
 7. PDR 2008

 

 

 

 

 • نام:اطریفل کشمشی
 • خواص دارو: نافع در گشادی مجاری بول و منی، ریفلاکس مثانه به حالب.
 • اجزای دارو: هلیله زرد، هلیله سیاه، بلیله، آمله ، گشنیز، کشمش، بادام، شکر سرخ، عسل کف گرفته.
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا و شب موقع خواب با کمی آب میل شود
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید