اطریفل مقلی

بعد از فصد و تنقیه برای بواسیر و اسهال بواسیری مفید است. مصرف درازمدت آن سبب کاهش وزن به صورت پایدار می‌شود.

اطریفل مُقلی/’etrifa(e-o)l-e moqli/ 


خواص دارو: نافع در بواسیر و اسهال بواسیری. مصرف درازمدت آن سبب کاهش وزن به صورت پایدار می‌شود.

اجزای دارو: پوست هلیلۀ کابلی، پوست بلیله، آملۀ منقّی؛ مُقل ازرق ؛ آب تره‌؛ روغن بادام شیرین؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مرباخوری، نیم ساعت پیش از صبحانه.در بواسیر اسهالی، میزان مصرف دارو یک‌چهارم قاشق مرباخوری است تا زمانی که اسهال رفع شود.

ملاحظات مصرف: مصرف دارو باید بعد از فصد و تنقیۀ بدن از فضولات باشد. در صورت ایجاد دل‌پیچه، مقدار مصرف دارو کم شود.

 

  • نام:اطریفل مقلی
  • خواص دارو: نافع در بواسیر و اسهال بواسیری. مصرف درازمدت آن سبب کاهش وزن به صورت پایدار می‌شود.
  • اجزای دارو: پوست هلیلۀ کابلی، پوست بلیله، آملۀ منقّی؛ مُقل ازرق؛ آب تره‌؛ روغن بادام شیرین؛ عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مرباخوری، نیم ساعت پیش از صبحانه.
  • ملاحظات مصرف: مصرف دارو باید بعد از فصد و تنقیۀ بدن از فضولات باشد. در صورت ایجاد دل‌پیچه، مقدار مصرف دارو کم شود.