اسکبینه

نافع در درد خاصره

کپسول اسکبینه (سکبینج)/kapsul-e ’askabina (sakbina(e)j/ 


خواص دارو: نافع در درد خاصره.

اجزای دارو: تخم شاهی، تخم کرفس، تخم شنبلیله، تخم زنیان، زنجبیل، دارچینی؛ سکبینج؛ آب تره‌سبزی تازه.

زمان، مقدار، و روش مصرف: پیش از صبحانه، یک تا دو کپسول.

ملاحظات مصرف. این دارو در بعضی افراد ایجاد لینت می‌کند. در گرم‌مزاجان با آب انار مصرف شود.

 

  • نام:اسکبینه
  • خواص دارو: نافع در درد خاصره.
  • اجزای دارو: تخم شاهی، تخم کرفس، تخم شنبلیله، تخم زنیان، زنجبیل، دارچینی؛ سکبینج؛ آب تره‌سبزی تازه.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: پیش از صبحانه، یک تا دو کپسول.
  • ملاحظات مصرف. این دارو در بعضی افراد ایجاد لینت می‌کند. در گرم‌مزاجان با آب انار مصرف شود.: