ابوخلسا

استعمال خارجی جهت زخم، سوختگی و ضرب دیدگی

روغن ابوخلسا /rowqan-e abokhalsa/


خواص دارو: استعمال خارجی جهت زخم، سوختگی و ضرب دیدگی

اجزای دارو: روغن کنجد، هوجویه

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک

ملاحظات مصرف: فقط برای استعمال خارجی

 
  • نام:ابوخلسا
  • خواص دارو: استعمال خارجی جهت زخم، سوختگی و ضرب دیدگی
  • اجزای دارو: روغن کنجد، هوجویه
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک
  • ملاحظات مصرف: فقط برای استعمال خارجی