آبزن قابض مرکب

نافع در استرخای رحم، کثرت طمث، افتادگی رحم؛ رافع رطوبت و التهاب رحم.

پودر آبزن قابض مرکّب /pudr-e abzan-e qābez-e morakkab/

 

شکل دارویی: آبزن

موارد مصرف: نافع برای استرخاي رحم، كثرت طمث، افتادگي رحم؛ رافع رطوبت و لزوجت و التهاب رحم.

توضیحات:

مورد: دارای عطريت و قوت قبض و تلطيف ملايم و مقوی اعضاست. ضماد برگ آن به زير ناف، اسهال مرارى و سوداوى را مفيد است. نشستن در طبيخ برگ آن برای خروج مقعد و رحم و سيلان آن مفيد است و چون آن را بكوبند و آب آن را بر مقعد كه برآمده باشد بمالند به جاى خود رود و ديگر برنيايد. ضماد برگ آن مسكن اورام حار و بثور و قروح است. ضماد آب برگ آن با عفص سبز و عدس و گل سرخ و اقاقيا بر اعضا و اعصابى كه وهن و سستي به آن‌ها عارض شده و پيران بی‌نهايت مفيد است. همچنين شستن بدن با آب برگ مطبوخ آن خصوصا دانه آن و ضماد سائيده دانه آن در حمام جهت تقويت بدن و نشف رطوبات غريبه مرخي از جلد نافع است.

جفت بلوط: مجفف قوى و رادع و جهت جراحات و حبس سيلان خون و رطوبات و فتق، نافع و بدل آن گلنار و گويند پوست انار و مورد است.‏

مازو: حابس و مانع سيلان رطوبات است‏. ضماد پخته آن در آب جهت اورام مقعد و بروز آن و بروز ناف اطفال خصوصا با سركه مفید است‏. ضماد آن رادع و محلل اورام می‌باشد.

عدس: قابض و مسكن غليان خون و مغلظ آن و مانع سلوك آن در عروق تنگ است. غرغره آب طبيخ آن جهت قلاع دهان و خناق مفید است‏.

گلنار: قابض و حابس سيلانات و رادع و مجفف و مقوى اعضا و جهت استحكام دندان و لثه و اسهال دموى و صفراوى و رطوبي و زلق امعا و سحج و قرحه آن و نزف الدم هر عضو و ادرار طمث و بواسير و جرب و حكه و منع ريختن مواد به معده و فتق مفید است. ضماد آن جهت التيام جراحات و بدبوئي زير بغل و منع تزايد اورام و انصباب به سوى آن اعضا و ذرور آن جهت نزف الدم قروح و سحج‏ نافع است.

گز: آب طبيخ آن جهت خروج مقعد نافع است. ثمر آن رادع مواد و مقوى چشم و لثه و معده و جگر و سپرز و مانع نفث الدم و سيلان خون و انصباب نزلات و اسهال صفراوى و رطوبي و رافع رطوبت رحم است. و مضمضه به طبيخ آن جهت تقويت لثه و تاكل اسنان و حركت آن‌ها و جهت قطع دم و درور طمث و بواسير نافع است‏. ضماد آن موجب تشديد اعصاب مسترخي می‌باشد‏. حمول آن جهت رفع رطوبات رحم و فرج و سيلان آن نافع‏ است.

زاج: بسيار قابض و جالي‏ است. طلاى زاج با آب گشنيز جهت جرب و حكه و خشك ريشه بستن زخمها و ذرور آن جهت قروح خبيثه و نزف الدم همه اعضا مفید و فرزجه و حمول آن با آب گندنا جهت نزف الدم رحم نافع است. 

مجموع این مفردات، با ایجاد قبض در ناحیه مورد استفاده باعث دفع رطوبات زاید و سپس تقویت عضو می‌شوند به‌طوری که از ریزش مواد بیشتر به آن عضو جلوگیری می‌کنند. همچنین با تغلیظ خون و تنگ کردن عروق می‌توانند خونریزی اعضا را متوقف کنند.

اجزاء فراورده: مورد، جفت بلوط، گز، عدس، گلنار، مازو، زاج

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: قابض، مقوی، مجفف، رادع، مسكن غليان خون

مزاج کلی دارو: معتدل مایل به سردی

منع مصرف: در زمان خونریزی شدید پریود و اگزما یا آسیب پوستی وسیع مصرف نشود. استفاده مجدد از مایع جوشانده شده و غرغره کردن یا خوردن این دارو ممنوع است.

در خشکی و التهاب پوست، با احتیاط مصرف شود. احتمال حساسیت به دارو وجود دارد و قبل از مصرف حتما تست شود.

عوارض جانبی: در افراد دارای پوست حساس ممکن است باعث خشکی پوست شود.

دستور مصرف: براي هر بار مصرف، دو قاشق غذاخوري از پودر را با يك‌ونيم ليوان آب بجوشانند تا يك ليوان آب باقی بماند. مایع را تا گرم است صاف نموده و با مقداري آب ولرم مخلوط كرده و دوش واژينال بگيرند، يا آن را داخل ظرفی ريخته و مقداري آب به آن اضافه نمایند و روزي 2 بار (هر بار 20 دقيقه) داخل آن بنشينند. براساس تشخیص پزشک نحوه مصرف دارو ممکن است تغییر یابد.

تداخلات دارویی: گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در بارداری مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: این دارو در زمان پاکی و لکه بینی قابل مصرف است. بر اثر مصرف دارو ممکن است ترشحات رحم افزایش یابد که نباید باعث نگرانی شود و نشانه دفع مواد و پاکسازی رحم است. این دارو می‌تواند برای رفع ورمهای صلب رحم مانند فیبرم و میوم مفید باشد.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 3. عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385

 

 

 

 

 • نام:آبزن قابض مرکب
 • خواص دارو: نافع در استرخای رحم، کثرت طمث، افتادگی رحم؛ رافع رطوبت و التهاب رحم.
 • :
 • اجزای دارو: گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو سبز، مورد؛ زاج سفید
 • :
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هربار مصرف، دو قاشق غذاخوری از پودر را با یک‌ونیم لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان آب باقی بماند
 • :
 • ملاحظات مصرف: استفادۀ مجدد از مایع جوشانده شده، غرغره کردن، و خوردن این دارو ممنوع است.