آبزن قابض ساده

قابض، نافع در بول در فراش

پودر آبزن قابض ساده/pudr-e abzan-e qābez-e sāde/ 

شکل دارویی: آبزن

موارد مصرف: مفید برای استرخاي رحم، كثرت طمث، افتادگي رحم؛ رافع رطوبت و لزوجت ‏و التهاب رحم؛ مفید در عفونت‌های دندان و گلو (با غرغره).‏

توضیحات:

مورد: دارای عطريت و قوت قبض و تلطيف ملايم و مقوی اعضاست. ضماد برگ آن به زير ناف، اسهال مرارى و سوداوى را مفيد است. نشستن در طبيخ برگ آن برای خروج مقعد و رحم و سيلان آن مفيد است و چون آن را بكوبند و آب آن را بر مقعد كه برآمده باشد بمالند به جاى خود رود و ديگر برنيايد. ضماد برگ آن مسكن اورام حار و بثور و قروح است. ضماد آب برگ آن با عفص سبز و عدس و گل سرخ و اقاقيا بر اعضا و اعصابى كه وهن و سستي به آن‌ها عارض شده و پيران بی‌نهايت مفيد است. همچنين شستن بدن با آب برگ مطبوخ آن خصوصا دانه آن و ضماد سائيده دانه آن در حمام جهت تقويت بدن و نشف رطوبات غريبه مرخي از جلد نافع است.

جَفت بلوط: مجفف قوى و رادع و جهت جراحات و حبس سيلان خون و رطوبات و فتق نافع و بدل آن گلنار و گويند پوست انار و مورد بالسويه بدل آن است.‏

مازو: حابس و مانع سيلان رطوبات است‏. ضماد پخته آن در آب جهت اورام مقعد و بروز آن و بروز ناف اطفال خصوصا با سركه مفید است‏. ضماد آن رادع و محلل اورام می‌باشد.

عدس: قابض و مسكن غليان خون و مغلظ آن و مانع سلوك آن در عروق ضيق است. غرغره آب طبيخ آن جهت قلاع دهان و خناق مفید است‏.

گلنار: قابض و حابس سيلانات و رادع و مجفف و مقوى اعضا و جهت استحكام دندان و لثه و اسهال دموى و صفراوى و رطوبي و زلق امعا و سحج و قرحه آن و نزف الدم هر عضو و ادرار طمث و بواسير و جرب و حكه و منع ريختن مواد به معده و فتق مفید است. ضماد آن جهت التيام جراحات و بدبوئي زير بغل و منع تزايد اورام و انصباب به سوى آن اعضا و ذرور آن جهت نزف الدم قروح و سحج‏ نافع است.

گز: آب طبيخ آن جهت خروج مقعد نافع است. ثمر آن رادع مواد و مقوى چشم و لثه و معده و جگر و سپرز و مانع نفث الدم و سيلان خون و انصباب نزلات و اسهال صفراوى و رطوبي و رافع رطوبت رحم است. و مضمضه به طبيخ آن جهت تقويت لثه و تاكل اسنان و حركت آن‌ها و جهت قطع دم و درور طمث و بواسير نافع است‏. ضماد آن موجب تشديد اعصاب مسترخي می‌باشد‏. حمول آن جهت رفع رطوبات رحم و فرج و سيلان آن نافع‏ است.

مجموع این مفردات، با ایجاد قبض در ناحیه مورد استفاده ابتدا باعث دفع رطوبات زاید و سپس تقویت آن می‌شوند به‌طوری که از ریزش مواد بیشتر به آن عضو جلوگیری می‌کنند. همچنین با تغلیظ خون و تنگ کردن عروق می‌توانند خونریزی اعضا را متوقف کنند. کاربرد دیگر آن تقویت اعضایی مانند مثانه و رحم است که از دید طب سنتی، نوعی بافت عصبی به‌شمار می‌آیند.

اجزاء فراورده: مورد، جفت بلوط، گز، عدس، گلنار، مازو

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: قابض، مقوی، مجفف، رادع، مسكن غليان خون

مزاج کلی دارو: معتدل مایل به سردی

منع مصرف: در زمان خونریزی شدید پریود و اگزما یا آسیب پوستی وسیع مصرف نشود. استفاده مجدد از مایع جوشانده ممنوع است.

در خشکی و التهاب پوست، با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: در افراد دارای پوست حساس ممکن است باعث خشکی پوست شود.

دستور مصرف: براي هر بار مصرف، دو قاشق غذاخوري از پودر را با يك‌ونيم ليوان آب بجوشانند تا يك ليوان آب باقی بماند. مایع را تا گرم است صاف نموده و با مقداري آب ولرم مخلوط كرده و دوش واژينال بگيرند، يا آن را داخل ظرفی ريخته و مقداري آب به آن اضافه نمایند و روزي 2 بار (هر بار 20 دقيقه) داخل آن بنشينند. براساس تشخیص پزشک نحوه مصرف دارو ممکن است تغییر یابد.

تداخلات دارویی: گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در بارداری مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: این دارو در زمان پاکی و لکه بینی قابل مصرف است. علاوه بر محلول جوشانده، می‌توان از ضماد تفاله آن نیز به صورت موضعی برای تحلیل اورام استفاده نمود. بر اثر مصرف دارو ممکن است ترشحات رحم افزایش یابد که نباید باعث نگرانی شود و نشانه دفع مواد و پاکسازی رحم است. این دارو می‌تواند برای رفع ورمهای صلب رحم مانند فیبرم و میوم مفید باشد.

محلول جوشانده را نیز می‌توان به صورت خوراکی برای غرغره کردن در زمان تورم و درد لوزه‌ها در سرماخوردگی مصرف کرد.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385

 

 

 

 
  • نام:آبزن قابض ساده
  • خواص دارو: قابض، نافع در بول در فراش
  • اجزای دارو: گلنار، گز، عدس، جفت بلوط، حب مازو ، مورد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هربار مصرف، دو قاشق غذاخوری از پودر را با یک‌ونیم لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان آب باقی بماند. مایع را تا گرم است صاف نموده با مقداری آب ولرم مخلوط کنند و دوش واژینال بگیرند یا آن را در ظرف بزرگی ریخته مقداری آب ولرم به آن بیفزایند و روزی دو بار (هر بار بیست دقیقه) در آن بنشینند.
  • ملاحظات مصرف: استفادۀ مجدد از مایع جوشانده شده ممنوع است.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید